Terms & Conditions

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn conform de FHI Algemene Verkoopvoorwaarden 2014. Levering vindt uitsluitend in Nederland plaats.

Daarnaast dient ook voldaan te worden aan de compliance wetgeving (FCPA) 

Naleving van Compliance wetgeving (FCPA)

Beide partijen komen overeen, alle nodige en redelijke maatregelen te nemen om corruptie te voorkomen overeenkomstig de toepasselijke wet-en regelgeving. De wederpartij dient te voldoen aan alle lokale wet- en regelgeving die van toepassing is ten aanzien van de wederverkoop, de installatie, het gebruik of de invoer van alle vermelde producten. De wederpartij dient eveneens te voldoen aan alle van toepassing zijnde exportwetten en regelgeving van Duitsland, de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen met een eigen wetgeving en verbindt zich ertoe alle nodige uitvoercertificaten te verkrijgen voor eventuele latere uitvoer, wederuitvoer, overdracht en gebruik van alle vermelde producten en technologie.

De wederpartij zal deze producten of technologie niet verkopen, te koop aanbieden, overdragen of (opnieuw) exporteren voor gebruik in activiteiten die te maken hebben met het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, het gebruik of de opslag van nucleaire, chemische of biologische wapens of raketten, noch gebruik maken van producten of technologie in een installatie die zich bezighoudt met de activiteiten met betrekking tot dergelijke wapens. De wederpartij zal ook voldoen aan de United States Foreign Corrupt Practices Act van 1977, de Duitse anti-omkoping wetten en andere anti-omkoping wetten. Indien de wederpartij één van de producten wenst te verkopen, kan hij en zijn bedrijf worden verplicht om een anticorruptie screening te ondergaan.

FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014

Uitgegeven door vereniging FHI, federatie van technologiebranches. De FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.