Beleid inzake marktonderzoek

Aanmaakdatum: Maart 2018

Datum laatste revisie: n.v.t.

Doel en reikwijdte van dit Beleid inzake marktonderzoek


Dit Beleid inzake marktonderzoek is van toepassing in alle gevallen waar Hach Lange GmbH ("Hach") of een van zijn gelieerde ondernemingen die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte marktonderzoek uitvoert en u uitnodigingen, vragenlijsten of vergelijkbare elektronische of gedrukte formulieren of documenten stuurt waarmee wordt gevraagd om uw deelname aan een marktonderzoek. Het is een aanvulling op het Privacybeleid van Hach dat hier te vinden is: https://nl.hach.com/privacypolicy.

Wanneer de marktonderzoeksgroep van Hach dergelijk marktonderzoek uitvoert, zullen onze uitnodigingen en vragenlijsten altijd het doel van ons contact uitleggen en u de algemene voorwaarden voorleggen die van toepassing zijn op uw deelname aan het marktonderzoek. Hach is een belangrijke industriële producent en het voornaamste doel van onze marktonderzoeksgroep is het verzamelen van uw meningen en feedback om ons te helpen nieuwe producten te ontwikkelen, bestaande producten beter te maken, klantenservice te verbeteren en belangrijke zakelijke beslissingen te nemen.

De informatie die we verzamelen

Wanneer we contact met u opnemen, doen we dit meestal om een van de volgende redenen:

  1. om u uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek;
  2. om een interview bij u af te nemen voor marktonderzoek;
  3. ter bevestiging van antwoorden die u hebt gegeven in een onderzoek dat wij recentelijk hebben uitgevoerd.

In sommige gevallen kunnen we contact met u opnemen om een van deze andere redenen:

  1. om u te informeren dat u een prijs hebt gewonnen of een door ons gesponsorde stimulans zult ontvangen (alleen wanneer dergelijke prijzen of stimulansen op wettige wijze kunnen worden aangeboden);
  2. om u te vragen om toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een doel dat niet aan u is uitgelegd toen we uw persoonlijke gegevens voor het eerst verzamelden.

Wanneer u deelneemt aan ons onderzoek, vragen we u mogelijk naar uw persoonlijke meningen, evenals demografische informatie zoals uw leeftijd, ervaringsniveau, enz. Mogelijk hebben we soms het antwoord op een vraag nodig opdat we kunnen nagaan dat de volgende reeks vragen geschikt is voor uw situatie. U kunt weigeren om bepaalde vragen te beantwoorden of uw deelname aan ons onderzoek op elk gewenst moment stopzetten.

Vertrouwelijkheid van antwoorden uit onderzoeken en persoonlijke gegevens

We combineren uw antwoorden uit een bepaald onderzoek met de antwoorden van alle anderen die deelnemen en geven deze gecombineerde antwoorden door aan onze interne zakelijke partner die om de onderzoeksresultaten heeft gevraagd. Wij zullen nooit opzettelijk uw individuele antwoorden voor een onderzoek doorgeven, behalve zoals hieronder beschreven.

Uw persoonlijke gegevens die worden gebruikt om contact met u op te nemen of om verdere vragen te stellen met betrekking tot een onderzoek en uw antwoorden kunnen worden verzameld, opgeslagen of verwerkt door Hach, onze gelieerde ondernemingen of onze niet-gelieerde serviceproviders, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte. Deze partijen zijn contractueel verplicht alle informatie die zij verzamelen en aan ons beschikbaar stellen, of die wij verzamelen en aan hen beschikbaar stellen, vertrouwelijk te houden en ze moeten de informatie beschermen met beveiligingsnormen en -praktijken die gelijkwaardig zijn aan die van ons. In elk geval zullen we ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens op zijn minst worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de regelgeving en normen die gelden voor de locatie van de opslag of verwerking. We kunnen echter niet garanderen dat er te allen tijde wordt voldaan aan de regelgeving en normen die gelden voor uw locatie.

In aanvulling op het feit dat uw persoonlijke gegevens en antwoorden op onderzoeken vertrouwelijk worden gehouden van derde partijen, zullen wij nooit uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, verkopen, delen, verhuren of anderszins opzettelijk overdragen aan andere marktonderzoeksbedrijven, direct-marketingbedrijven of overige derde partijen. Wij kunnen van tijd tot tijd uw persoonlijke gegevens en antwoorden op onderzoeken delen met onze gelieerde bedrijven voor dezelfde doeleinden als hierboven vermeld.

De enige uitzonderingen waarbij wij uw persoonlijke gegevens of antwoorden op onderzoeken beschikbaar kunnen stellen aan derde partijen zijn als volgt:

  1. u verzoekt of geeft er toestemming voor dat uw identificerende informatie of persoonlijke antwoorden worden gedeeld voor een gespecificeerde reden;
  2. in het zeldzame maar mogelijke geval dat de informatie beschikbaar moet worden gesteld volgens dagvaardingen, bevelen of vonnissen van rechters of overheden, of volgens andere juridische of wetgevende eisen.

Privacy van minderjarigen

Het marktonderzoeksteam van Hach Company richt zich niet op minderjarigen onder de 18 jaar en heeft geen intentie zich op deze groep te richten. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen en zullen dergelijke gegevens wissen indien wordt vastgesteld dat deze toch zijn verzameld.

Cookies

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat we kunnen opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw apparaat. Een cookie kan informatie bevatten, zoals uw IP-adres, die we gebruiken om de sessies van een gebruiker in de onderzoekstool te onthouden, om te voorkomen dat we dezelfde onderzoeken meerdere keren voorleggen of om te onthouden waar elke gebruiker is gebleven in een onderzoek, zodat hij of zij naar dezelfde plaats kan terugkeren. De cookies die we gebruiken bevatten geen persoonlijke gegevens, behalve wat hierboven is beschreven. We houden uw persoonlijke gegevens niet bij door middel van cookies. U kunt ook uw browserinstellingen aanpassen om een bericht te ontvangen telkens wanneer een cookie wordt geïnstalleerd op uw computer of om de installatie van cookies volledig te blokkeren. Hoewel het blokkeren van cookies niet voorkomt dat u kunt deelnemen aan een onderzoek, kunt u mogelijk niet langer het onderzoek stoppen en opnieuw starten op het punt waar u gebleven bent, of onderzoeken kunnen mogelijk meerdere keren voorkomen. Bepaalde andere functies en/of diensten zijn mogelijk niet beschikbaar als u cookies volledig blokkeert.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

We informeren onze medewerkers en serviceproviders over ons beleid en onze procedures met betrekking tot vertrouwelijkheid, beveiliging en privacy, en we benadrukken het belang van het naleven van het beleid en de procedures. Onze beveiligingsprocedures komen overeen met de algemeen aanvaarde commerciële normen die worden gehandhaafd voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Wij volgen de algemeen aanvaarde industrienormen voor de bescherming van persoonlijke gegevens die aan ons beschikbaar worden gesteld, zowel tijdens het versturen als na de ontvangst.

Nauwkeurigheid van persoonlijke gegevens

Het marktonderzoeksteam van Hach Company levert een redelijke inspanning om persoonlijke gegevens die het in zijn bezit of beheer krijgt en die doorlopend worden gebruikt, juist, volledig, actueel en relevant te houden, aan de hand van de meest recente gegevens die voor ons beschikbaar zijn. Wij rekenen op u om ons te helpen uw persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden door onze vragen eerlijk te beantwoorden.

Toegang tot persoonlijke gegevens

U kunt op elk gewenst moment vragen om een overzicht van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard en verzoeken dat die gegevens worden gecorrigeerd of bijgewerkt, of dat de gegevens worden verwijderd. We zullen een redelijke inspanning leveren om snel te reageren op dergelijke verzoeken, in overeenstemming met lokale wetgeving.

Om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens van u die wij bewaren, vragen wij u om uw verzoek schriftelijk in te dienen via het hieronder getoonde e-mailadres of postadres. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en de gegevens corrigeren, wijzigen of verwijderen indien deze onjuist zijn, behalve in de volgende gevallen:

  1. Het bieden van toegang tot uw persoonlijke gegevens leidt er waarschijnlijk toe dat persoonlijke gegevens van anderen worden onthuld.
  2. Het vrijgeven van de gegevens zou vertrouwelijke commerciële informatie van Hach of zijn partners of klanten onthullen.
  3. De lasten of kosten van het bieden van toegang zouden buiten proportie zijn voor de risico's voor uw privacy in het betreffende geval.

We zullen proberen u binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek van toegang te voorzien tot de gevraagde persoonlijke gegevens. Als we niet kunnen voldoen aan uw verzoek zullen wij u per e-mail voorzien van een schriftelijke van de reden dat we uw verzoek tot toegang moesten weigeren.

Breng ons op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw naam, adres, titel, telefoonnummer of e-mailadres. U kunt uw persoonlijke gegevens corrigeren door contact met ons op te nemen via market.research-eu@hach.com om wijzigingen aan te vragen.

U kunt ook per post contact met ons opnemen, via het onderstaande adres:

Hach Lange GmbH, Market Research Department, Willstaetter Strasse 11, 40549 Düsseldorf, Duitsland

Afmelden

Als u niet wenst deel te nemen aan marktonderzoeken van ons of onze gelieerde ondernemingen of vertegenwoordigers, kunt u zich afmelden door op de afmeldlink te klikken in de uitnodiging voor het onderzoek die u per e-mail hebt ontvangen. U kunt uw verzoeken ook doorgeven door een e-mail te sturen naar market.research-eu@hach.com of door te schrijven naar het hierboven opgegeven adres.

Wijzigingen in dit Beleid inzake marktonderzoek

Deze verklaring werd opgesteld in maart 2018. Als we besluiten ons Beleid inzake marktonderzoek te wijzigen, plaatsen we de wijzigingen op deze locatie en andere locaties die we geschikt achten, zodat u zich er bewust van bent welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we ze eventueel vrijgeven. Wij behouden ons het recht voor dit Beleid inzake marktonderzoek te allen tijde te kunnen wijzigen, dus controleer het regelmatig. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen die mogelijk van invloed zijn op uw privacy met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zullen we u hierover informeren per e-mail.

Contact met ons opnemen

Vragen over dit beleid, klachten over onze praktijken en toegangsverzoeken kunnen per mail worden ingediend via market.research-eu@hach.com of per post naar het hierboven vermelde adres worden gestuurd.

We onderzoeken alle klachten en proberen alle klachten die wij gegrond achten op te lossen. Indien nodig, zullen wij ons beleid en onze procedures aanpassen om ervoor te zorgen dat andere personen niet te maken krijgen met hetzelfde probleem.